Hangzhou Mingying Textile Ltd

Village Zhenning Road, Xinhua Town 13 No 231, Yinger, Ningwei Xiaoshan 311215 China Web: www.clean-micro-fibers.com Email: biz@clean-microfibers.com

Our Partners

  • ISSA Interclean
  • EFCI
  • EU-nited